Консультація

Фармаконагляд

Порядок ведення фармаконагляду в Україні затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я від 27.12.2006 р. № 898 «Порядок здійснення фармаконагляду» і базується на міжнародних стандартах, включно з Директивою ЄС № 2001/83 та Регламентом Ради ЄС № 2309/93.

Компетентним державним органом є Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України (ДЕЦ). У свою чергу, ДЕЦ організовує роботу лікарів усіх медичних закладів усіх форм власності, і роботу всіх Заявників/власників реєстраційних посвідчень на дозволені до застосування в Україні лікарські засоби.

Заявник (власник реєстраційного посвідчення) зобов’язаний створити і підтримувати функціонування системи фармаконагляду в Україні. Для цього Заявник призначає УОВФ (уповноважену особу, відповідальну за фармаконагляд – QPPV), а якщо Заявник знаходиться не в Україні – то призначає єдину КОВФ (контактну особу, відповідальну за фармаконагляд – LQPPV) в Україні.

УОВФ та КОВФ повинні відповідати спеціальним вимогам до освіти та досвіду роботи. Їхні контактні дані та CV подаються разом із Заявою на реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу, а зміна УОВФ або КОВФ проводиться через подання Заяви на їх зміну.

Для створення і підтримання системи фармаконагляду в Україні Заявнику-нерезиденту необхідно:

 • Призначити локальну контактну особу (КОВФ) і її заступника.
 • Подати дані про систему фармаконагляду (дані УОВФ та КОВФ, місце розташування системи фармаконагляду та її короткий опис) до компетентного органу.
 • Провести внутрішнє навчання КОВФ та її заступника.
 • Створити і підтримувати систему збору, оцінки та подання даних про побічні реакції, відсутність ефективності в Україні, зокрема:
  • прийом інформації по телефону 24/7;
  • навчання персоналу Заявника на території України;
  • підписання Договорів про обмін даними з безпеки (SDEA) з операторами ринку (імпортерами, дистриб’юторами, маркетуючими організаціями та ін.);
  • щотижневий локальний моніторинг спеціалізованої літератури та веб-сайтів компетентних органів.
 • Отримувати і оцінювати повідомлення про закордонні небажані реакції (явища) на лікарський засіб, за необхідності – подавати дані в компетентний орган.
 • Надавати оперативну зведену інформацію про всі побічні явища і/або про всі випадки відсутності ефективності лікарського засобу за запитом компетентного органу.
 • Створити і підтримувати систему управління ризиками.
 • Затвердити графік подавання PSUR/PBRER.
 • Створити і підтримувати функціонування баз даних з фармаконагляду.
 • Вести реєстр всіх подій системи фармаконагляду в Україні.
 • Створити і підтримувати систему якості фармаконагляду, проводити внутрішні аудити.

До створення і підтримання системи фармаконагляду в Україні можуть бути залучені треті особи, наприклад, усі або частина функцій можуть бути передані компанії «Кратія». 

З 2006 року ми професійно виконуємо роботи зі створення та підтримання фармаконагляду в Україні для закордонних та національних виробників. Ми готові запропонувати:

 • повний аутсорсинг для Заявників-нерезидентів в Україні та 11 країнах регіону СНД;
 • розробку документації і впровадження системи фармаконагляду першого рівня;
 • розробку документів системи фармаконагляду (PSUR, PBRER, RMP та ін.);
 • впровадження комп’ютеризованих баз даних та систем з фармаконагляду;
 • незалежний аудит систем фармаконагляду, навчання персоналу.

Подання інформації про побічні явища

Заявник, коли подає повідомлення про побічні реакції під час використання лікарського засобу і/або відсутність ефективності лікарського засобу, своєчасно подає до Державного експертного центру:

 • Інформацію про випадки розвитку в Україні серйозної побічної реакції, яка має медичне підтвердження і за наявності причинно-наслідкового зв’язку між побічною реакцією і використанням лікарського засобу – протягом 15 календарних днів;
 • Інформацію про випадки розвитку в Україні не серйозної побічної реакції, яка має медичне підтвердження і за наявності причинно-наслідкового зв’язку між побічною реакцією і використанням лікарського засобу – протягом 90 календарних днів;
 • Інформацію про випадки розвитку на території іншої країни серйозної непередбаченої побічної реакції, яка призвела до смерті пацієнта чи до загрози життю пацієнта, про всі підозрювані випадки передачі інфекції лікарським засобом, яка має медичне підтвердження і за наявності причинно-наслідкового зв’язку між побічною реакцією і використанням лікарського засобу – протягом 15 календарних днів;
 • Інформацію про випадки порушень, які виникають в процесі виробництва вакцин, туберкуліну – не пізніше 48 годин;
 • Інформацію про випадки відсутності ефективності лікарського засобу в Україні – не пізніше 15 календарних днів, які виникають під час:
  • лікування станів, які загрожують життю, або невідкладних станів, крім випадків, коли відсутність ефективності пов’язана з прогресуванням захворювання, а не із застосуванням лікарського засобу,
  • використання вакцин,
  • використання контрацептивів.

У складі чергового PSUR подається інформація:

 • Про решту випадків розвитку побічної реакції на території іншої країни.
 • Про інші випадки відсутності ефективності лікарського засобу.

Формат подачі: форма-повідомлення / CIOMS / E2B.

Повідомлення про побічну реакцію лікарського засобу і/або відсутність його ефективності Заявник може подати до Державного експертного центру через Автоматизовану інформаційну систему фармаконагляду (АІСФ) у вигляді:

 • Заповненої форми-повідомлення про побічну реакцію.
 • CIOMS-форми – PDF-формат.
 • CIOMS-форми – Е2В-форма.

Подання PSUR/PBRER

PSUR (Періодично оновлюваний звіт з безпеки, англ.: Periodic Safety Update Report) – це документ, що містить оцінку співвідношення користь/ризик лікарського засобу протягом усього життєвого циклу, призначений для подання власником реєстраційного посвідчення в регуляторні органи в певні строки післяреєстраційного періоду.

Зараз PSUR подається для всіх лікарських засобів, окрім:

 • лікарських засобів, які мають добре вивчене медичне застосування,
 • генеричних лікарських засобів,
 • традиційних лікарських засобів рослинного походження,
 • гомеопатичних лікарських засобів,

за винятком випадків, коли подання PSUR:

 • вказане в реєстраційному посвідченні, як умова для його видавання,
 • визначене в списку термінів подання PSUR, затвердженому Міністерством охорони здоров’я України;
 • вимагається Міністерством охорони здоров’я або Державним експертним центром у зв’язку з проблемами з безпекою або в зв’язку з відсутністю PSUR для активної субстанції після видавання реєстраційного посвідчення (якщо референтний лікарський засіб більше не зареєстрований в Україні).

Періодичність подання PSUR:

1. Після першої реєстрації в Україні, як першій країні світу, або з моменту реєстрації лікарського засобу в будь-якій країні світу (міжнародний день народження лікарського засобу):

 • 1 раз на 6 місяців – протягом перших 2-х років після отримання реєстраційного посвідчення,
 • 1 раз на рік – протягом наступних 2-х років,
 • далі – 1 раз кожні три роки, починаючи з дати реєстрації лікарського засобу.

Якщо терміни подання PSUR будуть збігатися з термінами, згідно періодичності їх надання, то PSUR подається відповідно до термінів, зазначених в періодичності їх подання.

2. Або відповідно до періодичності, зазначеної в реєстраційному посвідченні.

3. Або відповідно до термінів згідно періодичності надання PSUR.

4. Для лікарських засобів, зареєстрованих після набрання чинності Наказом № 898, згідно з термінами, вказаними в періодичності надання PSUR, або за бажанням Заявника, але не рідше встановленої періодичності,

5. За запитом Державного експертного центру. 

Строки генерації PSUR:

 • Протягом 70 календарних днів з дати закриття бази даних для генерації PSUR, звітний період яких охоплює до 12 місяців включно.
 • Протягом 90 календарних днів з дати закриття бази даних для генерації PSUR, звітний період яких охоплює більше 12 місяців.
 • Протягом 90 календарних днів з дати отримання запиту на надання PSUR.

Мова надання PSUR:

PSUR подається українською або англійською мовами. У разі подання PSUR англійською мовою наступні розділи подаються в перекладі українською мовою:

 • III «Заходи з безпеки, вжиті протягом звітного періоду»,
 • IV «Зміни в довідковій інформації з безпеки»,
 • XVIII «Інтегрований аналіз користі/ризику для зареєстрованих показань» і
 • XIX «Висновки і заходи» або інші розділи, що містять таку інформацію.

Розділи XVI «Оцінка сигналів і ризиків» і XVII «Оцінка користі» PSUR подаються в перекладі українською мовою в разі потреби на вимогу Центру.

Формат подання PSUR:

PSUR подається в ДЕЦ в паперовому вигляді, додатки до PSUR можуть бути надані в електронному вигляді. У період пандемії COVID-19 допускається подання PSUR тільки в електронному вигляді.

Управління ризиками

План управління ризиками (ПУР, англ.: Risk Management Plan) – це документ, що містить детальний опис системи управління ризиками лікарського засобу та відображає вид діяльності з фармаконагляду, спрямований на:

 • ідентифікацію ризиків,
 • характеристику ризиків,
 • запобігання або мінімізацію ризиків і
 • оцінку ефективності цих заходів.

Заявник створює і надає ПУР:

 1. для всіх нових заяв на реєстрацію лікарських засобів, зокрема генеричних лікарських засобів (за винятком традиційних і гомеопатичних лікарських засобів);
 2. в разі змін, які потребують нової реєстрації (нової лікарської форми, нового способу введення, нового процесу виробництва біотехнологічного лікарського засобу, педіатричних показань та інших істотних змін в показаннях);
 3. в разі появи/виявлення нових даних, що впливають на співвідношення користь/ризик лікарського засобу, поточну специфікацію, план фармаконагляду, заходи мінімізації ризиків або їх ефективність, або протягом 60 днів після досягнення важливих результатів з фармаконагляду або мінімізації ризиків;
 4. в разі перереєстрації, якщо ПУР необхідний за результатами оцінки співвідношення користь/ризик;
 5. на вимогу Державного експертного центру протягом 60 днів після подання запиту.

ПУР не подається для лікарських засобів, які були перереєстровані в Європейському союзі до червня 2012 року, крім випадків, коли ПУР необхідний за результатами оцінки співвідношення користь/ризик. 

Вимоги до ПУР: 

ПУР подається в форматі окремого документа відповідно до структури, наведеної в додатку 14 до Порядку здійснення фармаконагляду (Наказ № 898), або іншої структури, що містить аналогічні модулі, частини, розділи. Вимоги ЄС до структури ПУР представлені в наступних документах:

 • 25.07.2013 Guidance on format of the risk management plan (RMP) in the EU – in integrated format;
 • 30 March 2017 EMA/PRAC/613102/2015 Rev.2 accompanying GVP Module V Rev.2 Human Medicines Evaluation Guidance on the format of the risk management plan (RMP) in the EU – in integrated format;
 • 31 Осtober 2018 EMA/164014/2018 Rev.2.0.1 accompanying GVP Module V Rev.2.0.1 Human Medicines Evaluation.

Мова і формат подання ПУР:

Під час створення ПУР слід враховувати вимоги до заповнення залежно від типу заяви на реєстрацію лікарського засобу. Кожен представлений ПУР повинен мати унікальний номер версії та дату його створення.

ПУР подається українською або англійською мовами. У разі подання ПУР англійською мовою наступні частини подаються в перекладі українською мовою:

 • V «Заходи щодо мінімізації ризиків»,
 • VI «Резюме плану управління ризиками».

Модуль VIII «Резюме проблем безпеки», частина III «План з фармаконагляду», частина IV «Плани постреєстраційних досліджень ефективності» подаються в перекладі українською мовою на вимогу Державного експертного центру.

ПУР надається в паперовому вигляді, а додатки до нього можуть бути представлені в електронному вигляді.

Наші послуги та роботи

Наша компанія з 2006 року професійно виконує роботи з реєстрації, управління безпечністю (фармаконагляду) та якістю лікарських засобів в Україні, а також надає безліч супутніх послуг. Наша велика команда володіє необхідними знаннями, досвідом і вміннями, наші фахівці володіють англійською мовою.

Ми пропонуємо: 

 • створення і підтримання системи фармаконагляду, аутсорсинг локальної контактної особи та її заступника в Україні та 11 країнах регіону СНД;
 • розробку і впровадження системи якості фармаконагляду (PVMF, Керівництво з якості, СОПи та інструкції, журнали та ін.);
 • навчання персоналу;
 • розробку (написання) ПУР (RMP), PSUR/PBRER;
 • впровадження баз даних з фармаконагляду;
 • незалежний аудит систем фармаконагляду.

Також ми готові запропонувати: 

Прийом інформації про побічні реакції та/або відсутність ефективності за телефоном +38 (044) 361 48 28, або пишіть на е-мейл pv@cratia.ua

Вся інформація та персональні дані, якими Ви поділитеся у голосовому повідомленні/з нами під час телефонної розмови/з нами по електронній пошті, будуть захищені та зберігатимуться в таємниці відповідно до внутрішніх процедур та місцевого законодавства. Ваша інформація та персональні дані будуть використані з метою моніторингу безпеки лікарських засобів та для того, щоб ми могли належним чином відповісти на Ваш запит. Ви маєте право на доступ до своїх персональних даних, які ми зберігаємо про Вас. Для отримання додаткової інформації про те, як ми збираємо та використовуємо Ваші персональні дані, а також про Ваші права щодо Ваших персональних даних, будь ласка, надішліть запит на адресу pv@cratia.ua

Ми професійно виконуємо реєстрацію лікарських засобів, оцінку відповідності медичних виробів, сертифікацію косметики, засобів для дезінфекції та спеціальних харчових продуктів в Україні.
Найкраще про нашу експертизу та якість роботи можуть розповісти наші партнери, міжнародні корпорації та національні виробники. За більш ніж 15 років роботи ми виконали роботи для:

 • понад 150 виробників лікарських засобів та активних субстанцій,
 • понад 800 виробників медичних виробів та техніки,
 • понад 300 виробників спеціальних харчових продуктів та косметичних засобів.
Необхідна консультація?
Залиште заявку і ми зв’яжемось з Вами: